Magazín Triangl (evid. č. MK ČR E24168)  vychází čtvrtletně, v rozsahu 8 stran A4 a nákladu 1 700 ks.

Šéfredaktorka: Hannah Bartíková (hannah.bartikova@hbart.cz).
Redakční rada: Jiří Marván, Ondřej Veszelei.
Ilustrace: Jiří Tyller.
Grafické zpracování: Ondřej Pellar – Studio Klika, Rokycany.
Tisk: PowerPrint, Horoměřice.
Roznáška: Zdarma prostřednictvím České pošty do každé domácnosti v Libčicích nad Vltavou.

Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, případně po dohodě s autorem zkrátit. Za věcný obsah článků zodpovídají podepsaní autoři.